Hrvatsko društvo gudačkih pedagoga

Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o udrugama (“Narodne novine” br.70/97 i 106/97), Skupština Hrvatskog društva gudačkih pedagoga (HDGP) na sjednici održanoj dana 17.12.1997. u Zagrebu donosi

 

S T A T U T

HRVATSKOG DRUŠTVA GUDAČKIH PEDAGOGA (HDGP)

I / OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Hrvatsko društvo gudačkih pedagoga je udruga gudačkih pedagoga sa sjedištem u Zagrebu, Mlinarska 25. Naziv udruge je HRVATSKO DRUŠTVO GUDAČKIH PEDAGOGA, (skraćeni naziv HDGP). HDGP djeluje na području Republike Hrvatske u svrhu unapređenja gudačke pedagogije, te što intenzivnijeg sudjelovanja u umjetničkim i pedagoškim europskim i svjetskim zbivanjima. HDGP uz naziv na hrvatskom jeziku rabi i naziv na engleskom jeziku CROATIAN STRING TEACHERS ASSOCIATION (skraćeno CSTA).

 

Članak 2.

HDGP ima svojstvo pravne osobe. HDGP predstavlja i zastupa predsjednik Predsjedništva, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika Predsjedništva.

 

Članak 3.

HDGP ima pečat okruglog oblika promjera 3 cm, a sadrži naziv: HRVATSKO DRUŠTVO GUDAČKIH PEDAGOGA uz obod, i oznaku sjedišta: ZAGREB u sredini.

 

Članak 4.

Svrha i ciljevi HDGP je unapređenje gudačke pedagogije u Hrvatskoj putem ovih djelatnosti:

•  razvijanja gudačke nastave, metodike i didaktike od početne nastave do umjetničke zrelosti,

•  pribavljanja gudačke literature i literature o gudačkoj pedagogiji u svrhu obogaćivanja i širenja repertoara te informiranja,

•  priređivanja koncerata, smotri i produkcija, posebno mladih gudača,

•  organiziranja seminara, predavanja i natjecanja, te razmjene studenata i nastavnika.

Članak 5.

U oživotvorenju svojih ciljeva HDGP surađuje s:

•  glazbenim školama i akademijama,

•  srodnim međunarodnim organizacijama,

•  drugim srodnim društvima.

 

Članak 6.

Rad HDGP je javan.

Javnost rada Društva osigurava se otvorenošću sastanaka, sjednica i skupština, kao i priopćavanjem o njegovim akcijama i djelovanju putem sredstava javnog priopćavanja.

 

II / ČLANOVI UDRUGE (prava, obveze i stegovna odgovornost članova)

Članak 7.

O prijamu članova odlučuje Predsjedništvo. Članom HDGP mogu postati poslovno sposobni hrvatski državljani, gudački pedagozi i stranci te počasni članovi.

Počasnim članom Društva može postati osoba koja svojim djelovanjem pridonosi ostvarenju ciljeva Društva. Odluku o proglašenju počasnog člana donosi Predsjedništvo HDGP, a na prijedlog članova Društva.

 

Članak 8.

Članovi HDGP obvezni su:

•  pridonositi ostvarenju ciljeva Društva,

•  redovito plaćati članarinu.

Prava članova HDGP su:

•  sudjelovati u radu Društva,

•  birati i biti birani u tijela Društva,

•  predlagati nove članove.

 

Članak 9.

Redovito članstvo u HDGP prestaje:

•  istupom zatraženim u pismenom obliku,

•  brisanjem iz članstva zbog jednogodišnjeg neplaćanja članarine,

•  isključenjem iz članstva ako član djeluje protiv svrhe, ciljeva i interesa Društva ili nanosi štetu ugledu Društva, o čemu odluku donosi Predsjedništvo Društva, a na obrazloženi prijedlog člana Društva. U slučaju isključenja iz članstva isključeni ima pravo žalbe u roku od 15 dana Skupštini HDGP. Odluka Skupštine je konačna.

•  smrću.

 

III / USTROJSTVO I TIJELA UDRUGE

Članak 10.

HDGP ima sljedeća tijela:

•  Skupštinu,

•  Predsjedništvo,

•  Nadzorni odbor.

Osim toga Društvo može imati stručna i druga radna tijela.

 

Članak 11.

Skupština je najviše tijelo upravljanja HDGP, a čine je svi članovi Društva. Skupština može biti redovna ili izvanredna. Redovna skupština održava se svake godine, a izvanredna prema potrebi.

 

Članak 12.

Skupštinu saziva Predsjedništvo i o tome, zajedno sa prijedlogom dnevnog reda obavještava članove najmanje 14 dana prije održavanja skupštine. Do dana održavanja skupštine svaki član može Predsjedništvu podnijeti prijedlog za dopunu dnevnog reda. Konačni dnevni red utvrđuje skupština. Skupština se može sastati i izvanredno i to na zahtjev Predsjedništva, Nadzornog odbora ili petine svih članova HDGP. U takvom slučaju Skupština će se sastati u roku od dva mjeseca od dana podnošenja zahtjeva Predsjedništvu.

Članak 13.

Skupština punopravno odlučuje kada je na sjednici prisutno više od polovice članova. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova. Glasovanje na sjednici je javno ukoliko Skupština ne odluči drugačije. Skupštinu otvara predsjednik Predsjedništva. Nakon toga Skupština bira radno predsjedništvo, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika.

 

Članak 14.

Skupština:

•  daje opće smjernice radu HDGP,

•  donosi statut Društva i odlučuje o njegovim izmjenama i dopunama,

•  utvrđuje godišnji program rada, financijski plan, završni račun i visinu članarine,

•  bira i razrješava članove Predsjedništva i Nadzornog odbora,

•  raspravlja i odlučuje o izvještajima o radu Predsjedništva i Nadzornog odbora,

•  odlučuje o molbama, prigovorima i žalbama, raspravlja i odlučuje o svim predmetima koji su vezani za djelovanje Društva i koji su stavljeni na dnevni red,

•  odlučuje o prestanku rada društva.

 

Članak 15.

Predsjedništvo je kolegijalno izvršno tijelo Skupštine koji između dvije Skupštine rukovodi radom HDGP i odlučuje o svim predmetima iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom i statutom. Sastoji se od pet članova. Mandat članova traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora. Predsjedništvo donosi odluke većinom glasova svih članova Predsjedništva.

 

Članak 16.

Prigodom izbora članova Predsjedništva, predsjednika, tajnika i delegata HDGP u druge organizacije, ističe se više kandidata od broja koji se bira, a izbor se vrši tajnim glasovanjem. Predsjedništvo izvršava odluke i zaključke Skupštine. Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini. Član Predsjedništva koji nemarno obavlja svoje dužnosti ili ih uopće ne obavlja može biti opozvan. Ukoliko Predsjedništvo u cjelini ne obavlja svoju funkciju ili je obavlja suprotno odlukama Skupštine, svi članovi Predsjedništva mogu biti opozvani. Postupak opoziva pojedinog ili svih članova Predsjedništva pokreće Skupština.

 

Članak 17.

Predsjedništvo:

•  bira između svojih članova predsjednika, zamjenika predsjednika i tajnika,

•  brine o provedbi odluka, zaključaka i preporuka Skupštine,

•  utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna,

•  brine se o izvršavanju programa rada i financijskog plana, te u tu svrhu sklapa sporazume, donosi opće akte, planove, odluke i sklapa ugovore,

•  upravlja sredstvima i imovinom HDGP,

•  osniva stručna i druga radna tijela.

 

Članak 18.

Predsjednik Predsjedništva:

•  zastupa HDGP,

•  saziva i vodi sjednice Predsjedništva,

•  brine se o izvršavanju odluka i zaključaka skupštine i Predsjedništva,

•  potpisuje sve spise i financijske dokumente,

•  obavlja i druge poslove prema odredbama ovog Statuta.

•  predsjednik Predsjedništva je ujedno i predsjednik Društva.

U slučaju spriječenosti predsjednika Predsjedništva zamjenjuje ga zamjenik predsjednika Predsjedništva ili osoba koju on ovlasti.

Članak 19.

Tajnik:

•  organizira izvršavanje zadaća HDGP,

•  brine se oko izrade nacrta programa Društva, financijskog plana, te nacrta odluka i zaključaka koje donosi Skupština ili Predsjedništvo,

•  izvršava financijski plan Društva,

•  pomaže predsjedniku Predsjedništva u izvršavanju odluka, zaključaka i stavova Skupštine i Predsjedništva,

•  obavlja i druge poslove koje mu povjeri Predsjedništvo ili Skupština.

Za svoj rad tajnik Predsjedništva odgovoran je Skupštini i Predsjedništvu HDGP.

 

Članak 20.

Nadzorni odbor (skraćeno Odbor) nadzire materijalno i financijsko poslovanje HDGP. Odbor također kontrolira provođenje Statuta Društva i drugih akata, te provođenje odluka Skupštine i Predsjedništva. Odbor čine tri člana koje bira Skupština. Članovi Odbora biraju između sebe predsjednika. Njihov mandat traje četiri godine, a može se produžiti za još jedan mandatni period. Članovi Odbora se kandidiraju i biraju kao i članovi predsjedništva. Odbor radi na svojim sjednicama, koje saziva i njima rukovodi predsjednik Odbora. Sjednicu Odbora predsjednik mora sazvati i na zahtjev pojedinog člana Odbora. Odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuju svi njegovi članovi. Odbor donosi odluke odnosno zaključke većinom glasova svih članova. Predsjednik Odbora može prisustvovati sjednicama Predsjedništva. Odbor je ovlašten, u slučaju kada to smatra potrebnim, angažirati stručne osobe radi pregleda i analize materijalnog i financijskog poslovanja Društva. Odbor je dužan na uočene nepravilnosti upozoriti Predsjedništvo i zahtijevati da se te nepravilnosti otklone u određenom roku. U protivnom slučaju Odbor je dužan podnijeti zahtjev Predsjedništvu da sazove Skupštinu. Predsjedništvo je dužno izvjestiti Odbor o mjerama poduzetim povodom njegova upozorenja, odnosno zahtjeva za otklanjanje uočenih nepravilnosti. Svaki član Odbora može biti opozvan i prije isteka mandata, ako neuredno i nesavjesno obavlja svoje dužnosti. Opoziv se provodi na isti način kao i opoziv pojedinih članova Predsjedništva HDGP.

 

IV / IMOVINA I ODGOVORNOST ZA OBVEZE

Članak 21.

Imovinu HDGP čine novčana sredstva koja je HDGP stekao uplatom članarina, dragovoljnim prilozima, darovima i dotacijama, te pokretne i nepokretne stvari i druga imovinska prava u skladu sa zakonom.

Članak 22.

Za svoje obveze HDGP odgovara cjelokupnom svojom imovinom u skladu sa zakonom. HDGP je dužan voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija.

 

V / STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 23.

Statut je temeljni opći akt HDGP i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta. Inicijativu za donošenje izmjena i dopuna Statuta mogu dati:

•  Skupština

•  Predsjedništvo

•  Predsjednik

•  Nadzorni odbor

•  najmanje 1/5 članova HDGP

Nacrt statuta ili njegove izmjene i dopune priprema i utvrđuje predsjedništvo HDGP i upućuje ga članovima na razmatranje. Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga Predsjedništvo utvrđuje prijedlog Statuta. Autentično tumačenje Statuta i drugih akata daje Skupština HDGP.

 

VI / PRESTANAK UDRUGE

Članak 24.

HDGP prestaje sa radom odlukom Skupštine HDGP ili na temelju odluke tijela državne uprave nadležnog za registraciju. U slučaju prestanka rada imovina HDGP pripada članovima Društva.

 

VII / ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Ovaj Statut donesen je na Skupštini HDGP održanoj u Zagrebu dana 18.06.1998. godine, a stupa na snagu danom upisa u registar nadležnog tijela državne uprave.