English please

logo copy

15. Međunarodno gudačko natjecanje Rudolf Matz

Čakovec, 19. – 24. ožujka 2016.

PRAVILA NATJECANJA


1.
Natjecanje je otvoreno mladim glazbenicima iz čitavoga svijeta.

2. Natjecanje je podijeljeno u 5 kategorija, prema godinama učenja. U svakoj kategoriji natječu se violinisti, violisti, violončelisti i kontrabasisti.


NATJECATELJSKI PROGRAMI:


1. KATEGORIJA
(natjecatelji koji sviraju dvije godine ili manje) – nastup do 10 minuta.

a) skladba sporog tempa po izboru
b) skladba brzog tempa po izboru
c) skladba iz zemlje natjecateljeve glazbene naobrazbe.

2. KATEGORIJA (natjecatelji koji sviraju četiri godine ili manje) – nastup do 15 minuta.

a) skladba sporog tempa po izboru
b) virtuozna skladba po izboru
c) skladba iz zemlje natjecateljeve glazbene naobrazbe.

3. KATEGORIJA (natjecatelji koji sviraju šest godina ili manje) – nastup do 20 minuta.

a) skladba sporog tempa po izboru
b) etida ili capriccio po izboru
c) virtuozna skladba po izboru
d) skladba iz zemlje natjecateljeve glazbene naobrazbe

4. KATEGORIJA (natjecatelji koji sviraju osam godina ili manje) – nastup do 35 minuta.

a) skladba sporog tempa po izboru
b) etida ili capriccio po izboru
c) virtuozna skladba po izboru
d) stavak koncerta po izboru
e) skladba iz zemlje natjecateljeve glazbene naobrazbe

5. KATEGORIJA (natjecatelji koji sviraju deset godina ili manje) – nastup do 70 minuta u oba kruga.

Prvi krug

a) skladba sporog tempa po izboru
b) etida ili capriccio po izboru
c) stavak koncerta po izboru
d) skladba iz zemlje natjecateljeve glazbene naobrazbe

Drugi krug

a) virtuozna skladba po izboru
b) sonata standardnog repertoara

3. Sudionici natjecanja sami snose troškove puta i boravka.

4. U slučaju odustajanja, kotizacija neće biti vraćena.

5. Službeni korepetitori dostupni su za sve kategorije. Jedna proba i nastup sa službenim korepetitorom su besplatni. Po želji natjecatelja, svaka dodatna proba sa službenim korepetitorom bit će naplaćena 200 Kn.

6.  Natjecatelji mogu o svom trošku dovesti vlastite korepetitore.

7. Svi natjecatelji koji trebaju službenog korepetitora dužni su na natjecanje donijeti vlastite note za klavirsku pratnju. Također, kopiju klavirskih nota treba najkasnije do 15. veljače 2016.  poslati na e-mail rudolfmatz2016@gmail.com ili na adresu:

KONCERTNA DIREKCIJA ZAGREB

MEĐUNARODNO GUDAČKO NATJECANJE “RUDOLF MATZ”

Kneza Mislava 18
10000 Zagreb
Hrvatska

8. Prijavnice treba poslati do 15. veljače 2016. putem on-line prijava. U slučaju bilo kakvih poteškoća ili nejasnoća, molimo kontaktirajte nas putem e-maila rudolfmatz2016@gmail.com.

9. Prijavnicu popuniti u cijelosti, navodeći izvorna imena skladatelja i djela u punoj duljini, kao i točno trajanje svake pojedine skladbe.

10. Uz prijavnicu poslati skeniranu potvrdu o plaćenoj kotizaciji na e-mail: rudolfmatz2016@gmail.com.

11. Kotizaciju u iznosu od 400 Kn uplatiti na:

Hrvatsko društvo gudačkih pedagoga
Zagrebačka banka, Zagreb
IBAN HR2123600001500158730

12. Sve skladbe izvode se napamet, osim duo sonata.

13. Redoslijed nastupa natjecatelja određuje se abecednim poretkom prema početnom slovu prezimena natjecatelja, počevši od slova “C”.

14. Svi nastupi su javni.

15. Organizator ima pravo reproduciranja dijelova natjecanja u medijima.

16. Ocjenjivački sud davanjem glasova određuje dobitnike nagrada. Član ocjenjivačkog suda koji je u bilo kakvom rodbinskom i/ili profesionalnom kontaktu (najmanje godinu dana prije natjecanja) s nekim od natjecatelja, ne može davati glas za istog natjecatelja.

17. Ocjenjivački sud i Ured natjecanja imaju pravo skratiti nastup natjecatelja.

18. Odluke ocjenjivačkog suda su nepromjenjive.

19. U svakoj kategoriji dodjeljuju se 1., 2. i 3. nagrada. Prema odluci ocjenjivačkoga suda, moguće je dodijeliti više prvih, više drugih i više trećih nagrada.

20. U svakoj kategoriji prva nagrada je novčana, koja prema odluci ocjenjivačkoga suda može biti djeljiva na više kandidata:

•1. Kategorija – 100 EUR
•2. Kategorija – 200 EUR
•3. Kategorija – 300 EUR
•4. Kategorija – 500 EUR
•5. Kategorija – 1.000 EUR – pokrovitelj Dominis Music, Kanada

21. Prema odluci ocjenjivačkoga suda, moguće je u svakoj kategoriji dodijeliti više posebnih nagrada i više diploma posebno zapaženim kandidatima.

22. Prema odluci ocjenivačkoga suda, moguće je ne dodijeliti neku od nagrada.

23. Svi natjecatelji dobivaju diplomu za sudjelovanje.

24. Dobitnici nagrada, koje odabere ocjenjivački sud, dužni su nastupiti na završnom koncertu.

25. Raspored natjecanja bit će objavljen do 5. ožujka 2016.


15th International String Competition Rudolf Matz

March 19th – 24th 2016
Čakovec, Croatia


COMPETITION RULES

1.  The competition is open to young musicians from all over the world.

2.  The competitors are divided into five categories, according to the years of learning. Violinists, violists, cellists and double bass players compete together in each category.

PROGRAMME:

1st CATEGORY (competitors who have been playing an instrument for 2 years time or less) – max. 10 minutes.

a) any composition of competitor’s choice – a slow tempo
b) any composition of competitor’s choice – a fast tempo
c) a piece of the origin country of competitor’s musical education.

2nd CATEGORY (competitors who have been playing an instrument for 4 years or less) – max. 15 minutes.

a) any composition of competitor’s choice – a slow tempo
b) any composition of competitor’s choice – a virtuoso piece (according to competitor’s skills and years of studying an instrument)
c) a piece of the origin country of competitor’s musical education.

3rd CATEGORY (competitors who have been playing an instrument for 6 years or less) – max. 20 minutes.

a) any composition of competitor’s choice – a slow tempo
b) any etude (study) or capriccio
c) a virtuoso piece
d) a piece of the origin country of competitor’s musical education


4th CATEGORY
(competitors who have been playing an instrument for 8 years or less) – max. 35 minutes.

a) any piece of slow tempo
b) any etude (study) or capriccio
c) any virtuoso piece
d) any concerto movement of competitor’s choice
e) a piece of the origin country of competitor’s musical education


5th CATEGORY
(competitors who have been playing an instrument for 10 years or less) – max. 70 minutes in both the First and the Second Stage.

The First stage

a) a piece of a slow tempo
b) any etude (study) or capriccio
c) any concerto movement of competitor’s choice
d) a piece of the origin country of competitor’s musical education

The Second Stage

a) any virtuoso piece of competitor’s choice
b) any sonata from the standard repertoire

3. The participants bear the expenses of travel and accomodation.

4. In the event of cancellation, the entrance fee will not be refunded.

5. Official piano accompanists are available for all categories. One rehearsal and performance with the official accompanist are free of charge.

Optionally, each additional rehearsal with the official accompanist will be charged 200 Kn.

6. Competitors may bring their own accompanists at their own expense.

7. Competitors who need official accompanist are required to bring their own piano score. Also, a copy of the score for piano accompaniment has to be sent  at the latest by February 15th 2016 scanned to the e-mail:  rudolfmatz2016@gmail.com or to the following address:

KONCERTNA DIREKCIJA ZAGREB
INTERNATIONAL STRING COMPETITION “RUDOLF MATZ”

Kneza Mislava 18
10000 Zagreb
Croatia

8. Applications should be sent by February 15th, 2016, through  on line registration. Should there be any problems, please contact us by e-mail: rudolfmatz2016@gmail.com.

9. The Application form should be filled in thoroughly, stating the original names of composers and pieces in full length, as well as the exact duration of each piece.

10. In addition to the Application form, the receipt of paid entrance fee should be scanned and sent to rudolfmatz2016@gmail.com.

11. Entrance fee of 60 € has to be paid to the following bank account:

Croatian String Teachers’ Association

Zagrebacka Banka Zagreb
SWIFT: ZABAHR2X
IBAN: HR2123600001500158730

12. All compositions should be performed by heart except duo sonatas.

13. The exact performance order in all categories is determined by the first letter of candidate’s family name, starting with the letter “C”.

14. All performances are open to the public.

15. The organizer have the right to reproduce parts of the competition in the media.

16. The prize winners are determined by the Jury voting. The Jury member who is in any kind of kinship and / or professional contact with some of the contestants (at least one year before the competition), can not give vote to those competitors.

17. The Jury and the Head Office reserve the right to reduce the length of performance.

18. Decisions of the Jury are irrevocable.

19. In each category, 1st, 2nd and 3rd prize are assigned. According to the decision of the Jury, it is possible to assign more than one First, Second and Third prize.

20.  In each category, the First prize is monetary award, which, according to the decision of the Jury, may be split among several candidates.

•1st Category – 100 EUR
•2nd Category – 200 EUR
•3rd Category – 300 EUR
•4th Category – 500 EUR
•5th Category – 1.000 EUR

21. According to the decision of the Jury, in each category it is possible to assign a number of Special awards and Special Mention Diplomas.

22. According to the decision of the Jury, it is possible not to award some of the prizes.

23. All participants receive a certificate of participation.

24. The prize winners, selected by the Jury, are obliged to perform at the final concert.

25. The competition schedule will be announced until March 5th, 2016.